Navigácia

 • Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 20. apríla 2018 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Zúčastnilo sa ho 15 žiakov - najlepších recitátorov z triednych kôl. Študenti súťažili v prednese poézie a prózy. Pri výbere autorov siahli aj po súčasnej tvorbe. Na základe vypočutých ukážok sme vyhodnotili ako najlepších 4 študentov, a to:

  1. miesto Karin Ružovičová II.SCH, 2. miesto Laura Reháková IV.A, 3. miesto Marcela Faltinovičová II.SCH, 4. miesto Samuel Kováč II.MEP

  Všetkým zúčastneným patrí poďakovanie za dôstojnú reprezentáciu.

  Gestorom podujatia: PK SVP, PhDr. M. Darázsová, Mgr. A. Bajnerová

 • Súťaž v reáliách nemecky hovoriach krajín

  Dňa 18.4.2018 sa na Spojenej škole uskutočnila súťaž v reáliách nemecky hovoriacich krajín. Súťaž organizovala Mgr. A. Kecskésová.

  Umiestnenie: 1. miesto Klaudia Laczková III.A, 2. miesto Filip Vrabec III.E, 3. miesto Ladislav Svajda III.E

 • Atletika

  Dňa 20.4.2018 sa uskutočnia majstrovstvá okresu v ľahkej atletike stredných škôl v Šali.

 • Divadelné predstavenie Antigona

  Dňa 17. apríla 2018 sa študenti Spojenej školy – triedy I. CH, II. E, IV. A a III. A zúčastnili dopoludňajšieho divadelného predstavenia Antigona v SND v Bratislave.

       Slávny grécky dramatik Sofokles, v divadelnej hre dokázal plasticky stvárniť hlboké portréty dvoch mladých žien – sestier Antigony a Ismény. Predstavujú dva zásadne rozdielne póly a charaktery, cez ktoré si dotvárame obraz nielen ich privátnych temperamentov, ale aj ich životné, užšie občianske postoje. Príbeh o ilegálnom pochovaní či nepochovaní brata označeného ako nepriateľa štátu, zásadný spor Antigony s vládcom Kreónom, vzrušuje divákov dodnes. Súčasným zrakom  divák vidí Antigonu skôr ako prvú rebelku európskej drámy. Rebelku, ktorá sa nezastaví pred ničím, ani pred rizikom vlastnej záhuby. Antigona obetuje samu seba, lebo sa nechce pokoriť pred autoritatívnou a skazenou mocou.

  „To, že sme v každom verši a dokonca v každom slove a myšlienke Kreóna vedeli absolútne porozumieť, tomu čo hovorí a ako myslí, vďaka politicko-spoločenskej situácii, je obrovský dar. Je nepredstaviteľné, ako to Sofokles dokázal napísať tak, že je to aplikovateľné na každú dobu. Mal som už názory, keď ľudia videli fotografie z predstavenia, že načo znásilňujeme antiku, prečo ľudia nemôžu byť v klasických tógach. Tu vôbec nie je podstatné, či sme v oblekoch alebo tógach, podstatné sú myšlienky a spôsob myslenia ľudí, morálne zásady, ktoré tí ľudia majú alebo nemajú,“ sú slová  Jána Koleníka, ktorý v inscenácii stvárnil  postavu Kreóna.

  Našich študentov divadlo veľmi zaujalo,čo ocenili neutíchajúcim záverečným potleskom a odchádzali s hlbokým umelecký zážitkom.

 • Branný pretek

  13. apríla 2018 s žiaci Spojenej škoy zúčastnili súťaže v Nových Zámkoch organizovanej Ministerstvom obrany SR. Naši žiaci v silnej konkurencii obsadili 6.miesto. Oblasti v ktorých chlapci súťažili boli: zdravotná príprava, topografia, fyzické testy zamerané na silu, rýchlosť, obratnosť a vytrvalosť, história Slovenska, predvojnové a povojnové obdobie Slovenska, streľba, prekážkové dráhy v PIO prostriedkoch. Školu reprezentovali : Patrik Szocs, Kristián Javorčík, Adam Borsody, Filip Vrabec, Thomas Hučko a náhradník Ákos Bencz.

  Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

 • MO vo futbale

  12. apríla 2018 sa konali majstrovstvá okresu vo futbale žiakov stredných škôl v Šali.

  Výsledky: 1. miesto - Gymnázium J Fándlyho, Šaľa

                  2. miesto Spojená škola, o.z. SOŠ, Šaľa

                  3. miesto Spojená škola, o.z. SPŠ, Šaľa

  Blahoželáme!

   

 • PČ OZ MS

  V dňoch 10. až 11. apríla 2018 sa uskutoční praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky žiakov IV. E, IV. T a IV. A triedy. 28 žiakov 4. ročníka bude obhajovať prácu na odbornú tému a 19 žiakov bude riešiť komplexnú úlohu z vylosovanej témy.

 • Office Arena 2018

  Dňa 11.04.2018 sa v Bratislave konalo krajské kolo súťaže Office aréna 2018, na ktorom našu školu reprezentovala žiačka Silvia Lelovicsová z III.A triedy.  Žiačka sa umiestnila na 2. mieste. Blahoželáme!

  Office aréna je súťaž, ktorá preveruje nielen praktické zručnosti žiakov pri používaní aplikácií Office, ale i ich kreativitu a prezentačné zručnosti. Súťaž Office aréna 2018 organizovala spoločnosť Microsoft a prebiehala v Českej a Slovenskej republike. Preto i zadania školského kola boli v českom jazyku. Víťazi školského kola postupovali do krajských kôl, pričom na Slovensku boli organizované len 3 kraje - Slovensko východ, Slovensko stred a Slovensko západ. Naša škola patrila do "kraja" Slovensko západ, do ktorého postupovali víťazi zo škôl Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja. Do finále postupujú víťazi z jednotlivých krajských kôl.

  Súťaž organizačne a pedagogicky zabezpečila RNDr. Nadežda Pappová.

 • Výchovný program

  Žiaci Spojenej školy sa dňa 10. 4. 2018 zúčastnia výchovného programu,ktorý pre nich pripravila predmetová komisia SVP. Divadelné predstavenie odohrajú herci Divadla CLIPPERTON z Banskej Bystrice. Predstavenie je naštudované na motívy divadelnej hry uznávaného, súčasného chorvátskeho autora Mira Gavrana, ktorého hry sa v súčasnosti vo veľkom hrajú po celom svete. Komédia prevlekov, plná originálnych nápadov a gagov pobaví a rozosmeje všetkých divákov  vo veku desať až stodesať rokov. Na humorných číslach hry herci divadla pracovali v priebehu niekoľkých rokov, aby sme sa stali akousi alternatívou voči dnešným "rýchlim, na kolene napísaných" vtipom ponúkaných televíznymi médiami.

  Výchovné podujatie zabezpečovalo PK SVP.

 • Veľkonočný turnaj

  5. a 6.apríla 2018 sa na Spojenej škole uskutočnil Veľkonočný turnaj vo futsale žiakov organizačných zložiek Strednej priemyselnej školy a Strednej odbornej školy. Postupujúcimi triedami do finále o "absolútneho víťaza" sú triedy  III.E a II E (o.z. SPŠ) a III.SE a I.SM (o.z. SOŠ).

  Finále sa uskutoční 3.mája 2018.

 • Krajské kolo SOČ

  Dňa 5. apríla 2018 sa uskutoční krajské kolo prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti v Nitre. Našu školu budú reprezentovať F. Jalsovszký zo IV. E triedy s prácou "Stereo zosilňovač", S. Galbavý zo IV. T triedy s prácou "Podnikateľský plán - GalacticShire" a J. M. Gergeľová zo IV. A triedy s prácou "Systém hodnotenia vybranej skupiny zamestnancov spoločnosti SAMSUNG". Pedagogický dozor zabezpečuje Mgr. T. Nagy

 • Divadelné predstavenie

  Dňa 4. 4. 2018 sa žiaci Spojenej školy zúčastnia divadelného predstavenia o nebezpečenstve politického extrémizmu "My sme tu doma!" Predstavenia sa nezúčastnia iba žiaci ŠO - mechanik strojov a zariadení z triedy III. SCH. Predstavenie priamo poukazuje na prejavy extrémizmu, podporuje rozvoj samostatného kritického myslenia študentov a upozorňuje na nástrahy mediálnej manipulácie v internetovom prostredí. Autor čerpal z autentických materiálov z prostredia extrémistických webov, zo záznamov súdnych procesov i priamych svedectiev. Gestorom akcie je RNDr. O. Tančiboková

 • Odborná exkurzia

  Dňa 28. marca 2018 žiaci III. A a III. SCH triedy navštívia Národnú radu Slovenskej republiky. Odborná exkurzia je pre žiakov organizovaná v rámci odborných ekonomických predmetov. Pedagogický dozor zabezpečujú Ing. M. Fintová a PhDr. M. Darázsová.

 • Vedomostná súťať "Ukáž čo vieš"

  dňa 27.3.2018 o 9:00 sa uskutoční podujatie „UKÁŽ ČO VIEŠ!

  Interaktívna súťaž „Ukáž čo vieš!“ je určená pre žiakov a študentov šalianskych škôl. Súťaž je zostavená z vedomostných, športových a zábavných kôl. Do súbojov sú pozvaní žiaci druhého stupňa základných škôl ( ZŠ Bernolákova, ZŠ Hollého, ZŠ Hronského, ZŠ Murgaša, ZŠ Štúra, ZŠ Pázmánya ) a študenti stredných škôl ( Spojená škola, Gymnázium, SOŠ Šaľa ). Súťažné tímy sú zostavené z osemčlenných družstiev, pričom v každom tíme musia byť dvaja žiaci alebo študenti z každého ročníka. Výber družstiev si každá škola organizuje a zostavuje sama. Zvyšní žiaci a študenti tvoria obecenstvo v hľadisku a aktívne sa zapájajú do programu.

  Účelom podujatia je zábavnou formou prehĺbiť a zlepšiť komunikáciu medzi žiakmi, študentami, učiteľmi a organizátormi, zaktivovať mládež ku kultúrno-spoločenskému životu v našom meste, oboznámiť ich o histórií mesta a hodnotách kultúrneho dedičstva Slovenska.

  Účastníci: žiaci I. E, I. SM, II. E, II. A, III. E, III. A, III. SCH, III. ME.

  Gestor: PaedDr. D. Stieranková

 • Centrum vedy Aurelium Bratislava

  Po návrate z exkurzie: V zážitkovom centre vedy Aurelium si žiaci vyskúšali rôzne pokusy a využitie fyzikálnych javov. Pozreli si aj exponáty z oblasti chémie, ekológie, mechaniky, strojárstva. Zážitkovou formou nadobudli a utvrdili si svoje vedomosti, získali i nové poznatky z využitia vedeckých javov a objavov.

  Dňa 27. 3. 2018 sa žiaci I. CH a I. MEP triedy zúčastnia odbornej  exkurzie v Centre vedy Aurelium v Bratislave. Pedagogický dozor zabezpečuje RNDr. N. Pappová, Mgr. K. Zimmermannová a Ing. S. Kališ . Centrum vedy je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Centrum vedy používa neformálne metódy, vyvažuje prvky hry a vzdelávania. Idea centra vedy vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a zážitkov. Preto sa snaží všetkým návštevníkom dať príležitosť všetko vyskúšať a prísť na mechanizmus, akým daná vec funguje. Všetko je do značnej miery v rukách návštevníka. Hlavnou myšlienkou centra vedy je popularizovať vedu formou prístupnou širokej verejnosti tak, aby si každý z návštevníkov odniesol nové poznatky, zážitky a nové vedomosti. Zážitkové centrum vedy Aurelium je určené  pre mládež od 12 rokov, pretože exponáty vyžadujú základné znalosti fyziky, ktoré návštevníkom pomôžu pri ďalšom rozvoji vedomostí.

 • Regionálne kolo olympiády "MLADÝ ÚČTOVNÍK"

  Dňa 23.3.2018 sa uskutoční regionálne kolo olympiády "MLADÝ ÚČTOVNÍK". Organizátorom súťaže je Ekonomická univerzita v Bratislave. Našu školu budú reprezentovať úspešné riešiteľky školského kola V. Sztezkalová a S. Haraštová žiačky zo IV. A. Ped. dozor zabezpečuje Ing. E. Šinkovičová

 • Majstrovstvá okresu vo volejbale dievčat

  Dňa 23. 3. 2018 sa uskutočnia majstrovstvá okresu vo volejbale dievčat. Účastníci: výber žiačok Spojenej školy. Gestori: Mgr. I. Hajduová a PaedDr. J. Kučera

 • Šaliansky Maťko

  Dňa 23. marca 2018 sa žiaci I. CH triedy  zúčastnia prehliadky súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. V 25. ročníku súťaže sa predstavia najlepší recitátori nielen z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia.Gestorom podujatia bude PhDr. M. Darázsová, vedúca PK SVP.

 • Okresné kolo chemickej olympiády základných škôl

  Na Spojenej škole sa opätovne bude organizovať 23. 3. 2018 (piatok) 54. ročník okresného kola chemickej olympiády základných škôl. CHO sa zúčastnia žiaci základných škôl z okresu Šaľa. Hlavnou orgamizátorkou CHO základných škôl je Ing. A. Šebeňová.

 • Okresné kolo biblickej olympiády

  Dňa 22.3.2018 sa uskutočnilo Dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády na Gymnáziu Juraja Fándlyho v Šali.

  Zúčastnili sa ho naši žiaci zo SOŠ: Štefan Páleš, Patrik Hátaš, Pavol Klč a Lucia Horváthová, za OA: Klaudia Laczková, Silvia Lelovicsová, Richard Slíška a Norbert Kovács a za SPŠ: Tomáš Benkovič, Miroslav Šušla, Adam Šuták a Dávid Ondrisek.

  Družstvo za SOŠ sa umiestnilo na peknom 2. mieste, a družstvo za OA na 3. mieste.   

  Všetkým súťažiacim srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov do budúcna!

  Súťaž organizačne a pedagogicky zabezpečila: Ing. Katarína Prieložná

strana:

Kontakt

 • Spojená škola, Nivy 2, Šaľa
  Nivy 2, 927 05 Šaľa
 • Ing. Zuzana Tóthová - zástupkyňa riaditeľky Spojenej školy
  031/770 8887
  Útvar administratívnej agendy školy - Petronela Rábeková
  031/701 6392
  Neprítomnosť žiakov oznamovať na tel. čísle 031/7016392 alebo 031/770 8768