• Školská knižnica – oznam

     •  V šk. roku 2022/2023 bude školská knižnica pre študentov otvorená vždy v utorok 7:30 - 8:00 hod.

       Všetky informácie o činnosti knižnice môžu študenti i zamestnanci školy nájsť na prízemí SŠ na nástenke oproti chodbe do telocvične alebo sa informovať u p.prof.Stierankovej kabinet č.206 na 3.poschodí OA.

     • Začiatok školského roka 2022/23

     • Milí študenti,

      prvý školský deň sa začína v pondelok 5. septembra 2022 o 8,00 hod. v domovských triedach pre žiakov 2.- 4. ročníka, žiaci 1. ročníka budú usmernení do školskej  jedálne Spojenej školy. Začiatok školského roku sa uskutoční triednickou hodinou.

      Žiaci sú povinní pri nástupe do školy predložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - cez EduPage alebo v písomnej podobe - treba si vytlačiť súbor priložený k tejto správe alebo prevziať a vyplniť vo vestibule školy.

       

      Tešíme sa na Vás.                                

       

       

     • Komisionálne skúšky

     • Komisionálne skúšky za školský rok 2021/22 sa uskutočnia na Spojenej škole 23.8.2022 so začiatkom o 8,00 hod. podľa harmonogramu a organizácie zverejnenej na Spojenej škole, Nivy 2, Šaľa.

      Skúšky odbornej elektrotechnickej spôsobilosti sa uskutočnia 23.8.2021 so začiatkom o 8,00 hod. v ŠJ Spojenej školy, Nivy 2, Šaľa.

     • Najúspešnejší žiak 2022

     • Dňa 22.6.2022 sa uskutočnilo v DK Šaľa slávnostné vyhodnotenie najúspešnejších žiakov základných a študentov stredných škôl. Pochvalné listy mesta Šaľa boli udelené študentom našej školy Viktórii Andovej a Danielovi Lendvorskému za úspešnú reperezentáciu školy v súťažiach.

      Ďakujeme a blahoželáme.

       

     • Matematická súťaž Klokan

     • Dňa 11. apríla 2022 sa 12 žiakov zo všetkých ročníkov organizačnej zložky Stredná priemyselná škola elektrotechnická zúčastnilo v súťaži MATEMATICKÝ KLOKAN. Žiaci pracovali v dvoch kategóriách KADET 012 – žiaci 1. a 2. ročníka a JUNIOR 034 – žiaci 3. a 4. ročníka. Je to najväčšia medzinárodná matematická súťaž. Výsledky našich žiakov v súťaži boli naozaj veľmi pekné, všetci  sa umiestnili v prvej 100-vke.

      Vyhodnotenie súťaže, ktorá sa konala 11. apríla 2022:

      KLOKAN.docx

      Diplom úspešného riešiteľa získali:

      JUNIOR 034 - umiestnenie v rámci Slovenskej republiky:

      Daniel Lendvorský (IV.E) - 1. miesto s úspešnosťou 90,8 % 

      Martin Lamoš (II.E) - 36. miesto s  úspešnosťou 55,8 %

      KADET 012 - umiestnenie v rámci Slovenskej republiky:

      Samuel Šimko (II.E) - 41. miesto s úspešnosťou 58,3 %

      Gestorom súťaže na našej škole je Mgr. Timea Dičérová.

      Súťaž vznikla v roku 1991 vo Francúzsku. Tvorcovia jej dali názov po austrálskom národnom zvieratku. Oficiálnym usporiadateľom súťaže je Asociácia KSF – Kangourou sans frontiéres (Klokan bez hraníc). Združuje už viac ako 65 krajín. Matematický klokan sa stal najväčšou matematickou súťažou na svete.

       

     • Hlohovecké Kontraktačné dni cvičných firiem

     • V dňoch 14.-15. júna 2022 sa konali Hlohovské Kontraktačné dni cvičných firiem a 1. ročník putovných kontraktačných dní SCCF. Súťaž prebiehala online, zúčastnilo sa 21 cvičných firiem z 2 krajín – 12 z ČR + 9 zo SR.

      Našu školu reprezentovali žiaci cvičnej firmy PHOTOHUB s. r. o. (žiaci III.A. triedy – Dávid Surányi, Laura Pálová, Melánia Čelitková, Viktória Seresová, Gergo Orbán, Paulína Orlíčková, Luca Schumann). Cvičné firmy mohli súťažiť v 14 súťažných disciplínach. Naši žiaci boli najúspešnejší v disciplínach: Najlepšie logo: 5. miesto, v hodnotení manažérmi firiem z reálnej praxe sa umiestnili na 9. mieste.

      Dávid Surányi zaujal porotcov svojím vystupovaním v súťaži 90 sekúnd vo výťahu. Bola mu udelená  špeciálna cena organizačného tímu: NAJ OSOBNOSŤ HKD 2022

      Výsledky nájdete aj na: https://hlohovske-kontraktacne-dni.webnode.sk/vysledky/

       

     • Deň otvorených dverí v šalianskom kaštieli

     • Dňa 10.6.2022  žiaci I.E triedy Spojenej školy využili pozvanie v rámci dňa otvorených dverí, ktoré aj tento rok ponúkol šaliansky renesančný kaštieľ- pamiatka, na ktorú môže byť každý obyvateľ mesta právom hrdí.

           Kedysi dávno opevnený kláštor, ktorý sa v minulosti musel brániť nepriateľom, je dnes štátnym archívom. Študenti sa na chvíľu mali možnosť vrátiť v čase, keďže ich čakala prehliadka sídelného objektu archívu, sprevádzaná výstava Hospodárstva v dejinách regiónu a Šaľa včera a dnes.

           Vďaka pútavému výkladu zamestnancov archívu sme odišli s cennými informáciami a diplomom, na ktorom si študenti mohli vyskúšať písanie brkom a vyrobiť si pritlačenú pečať.

      Pedagogický dozor zabezpečila Mg. A.Bajnerová

     • Divadelné predstavenie The last wish

     • Dňa 10. 6. 2022 sa žiaci prvého a druhého ročníka Spojenej školy zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku s názvom The last wish (posledné želanie). Divadlo je výborným prostriedkom ako si žiaci mohli overiť svoje vedomosti z anglického jazyka nakoľko celé predstavenie prebieha v angličtine. Taktiež si žiaci mohli precvičiť počúvanie s porozumením ako kľúčovú zručnosť pri výučbe anglického jazyka. Predstavenie bolo zároveň obohatením slovnej zásoby a ako aj fráz používaných v každodennej angličtine.Akciu pripravila predmetová komisia cudzích jazykov a organizačne ju zabezpečila Mgr. A. Hazuchová

     • Šikana a kyberšikana

     • V spolupráci s UPSVaR Šaľa a Kanceláriou pre pomoc obetiam trestných činov Odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra MV SR , regionálna kancelária Nitra,

      sa uskutočnila dňa 9. júna 2022 preventívno-osvetová beseda zameraná na prevenciu proti šikane, kyberšikane  trestnoprávnou zodpovednosťou mladých ľudí.

      Besedu viedol Mgr. Maroš Horňák z Kancelárie pre pomoc obetiam trestných činov a Mgr. Martina Sklenárová  z Oddelenia podpory ochrany detí pred násilím  Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

      Mgr. Horňák viedol besedu pútavo, pričom svoje rozprávanie dopĺňal videoukážkami z rozhovorov s obeťami trestných činov.

      Tejto zaujímavej aktivity sa zúčastnili triedy II. A, II. MES, II. CHP, II. SE, III. A, III. E, III.CHP, III. ME. Po ukončení besedy nasledovali otázky žiakov k danej téme, na ktoré dostali ihneď odbornú odpoveď a radu.

      Aktivitu zabezpečovala Ing. Margitfalviová, výchovný poradca

     • Múzeum holokaustu Sereď

     • Dňa 9. júna 2022 sa žiaci II. E triedy zúčastnili odbornej exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi. Pre žiakov bola najskôr prichystaná prednáška na tému Deti holokaustu. Po prednáške sa konala prehliadka barákov. Múzeum holokaustu vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených artefaktov je dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz.

      Organizáciu a pedagogický dozor zabezpečili Mgr. A. Štepková a Mgr. A. Leššová

     • Svet médií

     •  

      8. júna 2022 v Dome kultúry v Šali prebiehalo vzdelávacie podujatie SVET MÉDIÍ, ktorého hlavným cieľom je zvyšovať mediálnu gramotnosť a kritické myslenie u mladých ľudí. Počas prednášky, ktorá trvala 90 minút, žiaci nahliadli do zákulisia sveta kamier a pútavou formou sa dozvedeli nové informácie, vďaka ktorým uvideli filmy, reklamy, či video klipy v úplne inom svetle. Dynamika a obsah prednášky doslova naštartovala kritické myslenie, ktoré je tak dôležité v dnešnej dobe, najmä u ľudí v stredoškolskom veku.

      Prednášku viedol fundovaný odborník, najznámejší filmový kritik Mgr. Peter Konečný. Akcie sa zúčastnili žiaci III.CHP-P, III.E, III.A, II.CHP, II.A a II.MES.

      Akciu organizačne pripravili RNDr. Oľga Tančiboková a Mgr. Andrea Bajnerová.

     • Odborná exkurzia do ČOV

     • Dňa 7. júna 2022 sa chemici I.CHP, II.CHP a III.CHP triedy zúčastnili odbornej exkurzie do chemickej spoločnosti Duslo, a.s. Šaľa. Boli oboznámení s procesom čistenia priemyselných odpadových vôd a splaškových odpadových vôd vznikajúcich v podniku. Žiaci sa dozvedeli ako sa zneškodňujú odpadové vody v biologickej ČOV. Videli aj ionexovú ČOV, kde sa upravujú čpavkové kondenzáty na katexových filtroch. Exkurziu zabezpečovali: Mgr. Rita Baloghová a Ing. Alžbeta Pifková

     • 27. ročník súťaže Šaliansky Maťko

     •  

      http://zussenec.sk/wp-content/uploads/2012/01/Saliansky-Matko-logo.bmp

      Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko,

      Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto, že som sa narodil v Šali.

      Súťaž v prednese slovenskej povesti nazvali podľa mňa  

      ŠALIANSKY MAŤKO J. C. Hronského

       

      27. ročník celoslovenského kola súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského sa konal 3. júna 2022  o 9:00 hod. v priestoroch Mestského úradu v Šali.

      Prehliadky súťažných prednesov žiakov 2. – 3. ročníka ZŠ sa zúčastnili študenti III. CHP triedy, skupina chemikov. Vypočuli sme si krásne, oduševnené prednesy slovenských povestí z rôznych regiónov Slovenska, napr. aj z Liptova. Prednesy hodnotila viacčlenná porota, ktorú tvorili hlavne pedagógovia zo šalianskych škôl a zástupkyňa umeleckej obce, dlhoročná herečka a recitátorka pani Ida Rapaičová.

      Z hodnotného podujatia si študenti odniesli krásny zážitok.

      Pedagogický dozor zabezpečila PhDr. M. Darázsová

     • 2. kolo prijímacieho konania do 1. ročníka na šk. rok 2022/2023

     •  

      Riaditeľka Spojenej školy, Nivy 2, Šaľa v zmysle  § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po prerokovaní v pedagogickej rade  vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na voľné miesta do 1. ročníka v nasledovných  učebných odborov a študijných odboroch v šk. roku 2022/2023 podľa schválených kritérií  na PS v šk. roku 2022/23

       Učebné odbory

      • 2464 H                Strojný mechanik
      • 2683 H 11           Elektromechanik – silnoprúdová technika
      • 2861 H                Prevádzkový chemik

       Študijné odbory

      • 2697 K       Mechanik elektrotechnik
      • 2413 K       Mechanik strojov a zariadení
      • 2426 K       Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
      • 2860 K       Chemik operátor

      Prijímacie skúšky v  2. kole sa uskutočnia 21.6.2022.

      Zákonný zástupca podá prihlášku do školy  elektronicky alebo v papierovej podobe, potvrdenú riaditeľom základnej školy, najneskôr do 13.6.2023.

       

     • Maturitná skúška 2022

     • Dnešný deň je posledným dňom akademického týždňa pre žiakov IV. E, IV. ME, IV. CHP a IV. A triedy našej školy.

      V dňoch 30. mája až 1. júna 2022 čaká 62 žiakov skúška dospelosti.

      Prajeme im ešte veľa síl a pri zelenom maturitnom stole šťastnú ruku

      a úspešné obhájenie si svojich vedomostí.

      Veľa šťastia!

     • Medzinárodný strojársky veľtrh

     • Dňa 26. mája 2022 žiaci študijného odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení III. CHP triedy navštívili Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre, kde si prezreli najnovšie produkty z oblasti strojárstva. Akciu zabezpečil Ing. S. Kališ a dorzor vykonál spolu s Bc. Š. Sýkorom.

     • Aponiovská knižnica Oponice - Nitra

     • Kultúrno – historická exkurzia

      Aponiovská knižnica Oponice – Nitra

       

      Dňa 19. mája 2022 sa študenti Spojenej školy  - III. CHP, II. A a vybraní žiaci z III. A zúčastnili po dlhom čase spôsobenom pandemickopu situáciou odbornej exkurzie v najkrajšej interiérovej knižnici na Slovensku v Oponiciach a v Nitre.

      Študenti si najskôr prezreli krásny parkový areál oponického kaštieľa. Potom si pozorne vypočuli zaujímavý a miestami vtipný výklad o Aponiovskej knižnici. Zároveň mali možnosť nazrieť do najstarších zachovaných diel knižnice – básní Michelangela, diel Giordana Bruna, Galilea Galileiho a Isaaca Newtona. Pokúsili sa aj rozlúštiť knihu písanú nemeckým švabachom. Žiaci si odniesli pekné spomienky z vzácnej histórie a vzdelanosti.

      Následne sme sa zastavili v historickom centre Nitry spojenom s krátkou obedovou prestávkou.

      Organizáciu a pedagogický dozor zabezpečili PhDr. M. Darázsová a Ing. E.  Šinkovičová

     • OZNAM

     • Výsledkové listiny prijímaciích skúšok na jednotlivé odbory na šk. rok 2022/23 sú zverejnené v časti O škole - Príjmacie konanie.

      Prosím o doručenie potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka v dňoch 18.5.-23.5.2022 elektronicky cez Edupage, e-mailom alebo osobne.

      Poradie žiakov sa bude posúvať na základe prijatých potvrdení.

      Ďakujem za pochopenie.

      vedenie Spojenej školy

     • Vyhodnotenie súťaže „3D modelovanie SOLIDWORKS“

     • Dňa 12. mája 2022 sa 3 študenti organizačnej zložky Stredná priemyselná škola elektrotechnická Nikolaj Geday, Ivan Bene a Adam Lednický z III. E triedy súťaže „3D modleovanie Solidworks“ v Trnave na Strednej priemyselnej škole technickej. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 43 študentov zo Slovenska. Nikolaj Geday obsadil 19. miesto, Adam Lednický 24. miesto a Ivan Bene 26. miesto.

      Úlohou súťažiacich bolo vymodelovať daný diel podľa zadaného výkresu. Kritériá hodnotenia boli – vyhodnotiť skicu, vytvoriť vhodné prvky, model a hodnotený bol aj čas.

                  V čase keď študenti súťažili učitelia, ktorí doprevádzali žiakov si pozreli odborné učebne Strednej priemyselnej školy technickej v Trnave. Taktiež sa konala prednáška na tému „3D modelovanie plechových dielov“.

                  Celú súťaž organizačne zabezpečila firma Schier Technik Slovakia.

      Pedagogický dozor zabezpečila Ing. M. Stachová

      Chlapcom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

     • Majstrovstvá okresu v basketbale chlapcov

     • S veľkou radosťou sme privítali možnosť opäť sa stretávať aj na súťažiach. Dňa 3. mája 2022 si chlapci stredných škôl okresu Šaľa zmerali sily v basketbale v priestoroch telocvične Spojenej školy s nasledovným výsledkom:

      1. miesto                              Spojená škola, Nivy, OZ - Stredná priemyselná škola elektrotechnická

      2. miesto                              Gymnázium J. Fándlyho

      3. miesto                              Spojená škola, Nivy, OZ - Stredná odborná škola technická

      Srdečne blahoželáme!

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

   Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

   Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

   Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

   Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus.