Navigácia

 • DOD

  V dňoch od 20. do 21.novembra 2018 na Spojenej škole, Nivy 2, Šaľa uskutočníme pre žiakov základných škôl (v sprievode učiteľov alebo rodičov, ale i samostatne) v čase od 08:00 hod. do 18:00 hod.

  DNI  OTVORENÝCH DVERÍ

  Počas týchto dní budú všetky naše priestory – triedy, učebne, laboratóriá i športoviská k dispozícii k prehliadkam. V označených priestoroch budú k dispozícii podrobné informácie k študijným/učebným odborom, ktoré Vám budú poskytovať naši žiaci a pedagógovia.

  Všetci ste srdečne pozvaní!

 • Časopis NIVY magazín

  Milí čitatelia,

  náš školský časopis NIVY magazín štartuje svojím prvým číslom práve v čase, ktorý je pre študentov výnimočný, 17.novembra. Dúfame, že si nájde cestu ku každému z vás, keďže sme pripravili aj jeho elektronickú podobu. Tá bude prístupná pre všetkých návštevníkov webovej stránky Spojenej školy.

  Súčasťou časopisu bude okrem iných zaujímavostí aj možnosť získania IMUNITY, ide naozaj len o to, aby ste NIVY magazín pozorne čítali... a my urobíme všetko pre to, aby sme sa vám prihovárali so štvrťročnou pravidelnosťou.

                                                                     váš redakčný tím Spojenej školy

   

 • Imatrikulácia

  16.11.2018 sa uskutočnila imatrikulácia žiakov 1.ročníka Spojenej školy, vyhodnotenie najlepšieho prospechu, dochádzky, športovca a najlepšieho žiaka za školský rok 2017/2018 a krst časopisu NIVY magazín.

  Imatrikulácia žiakov sa skladala z ukážok tanca, spevu, ale i scénok zo školského prostredia, z  bežného  života  a z ukážky vyučovaceej hodiny chémie. Žiaci 1.ročníkov tried I.A, I.E, I.ME, I.SM a I.CHP zložili sľub a dostali certifikát o Imatrikulácii.

  Ocenení žiaci za školský rok 2017/2018 dostali diplomy, publikáciu o škole a finančné odmeny:

  za o.z. OA: A. Botková a S. Samuelová

  za o.z. SPŠE: T.Hučko, M. Lenčéš, L. Lelovič, M.Herencsár, P. Muzslay, M. Pápay a R. Pikler

  za o.z. SOŠT: P.Borš, K. Hvezda, M. Kováč, V. Bilková, M.Faltinovičová, Z. Verešová, P. Hánová

  S. Kováč, M. Jankovič, D. Šípoš

  Najlepší študent školy: Mário Lenčéš a Mário Lenčéš.

  Blahoželáme!

 • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)

  Piati žiaci našej školy sa v školskom roku 2018/2019 prvýkrát zapojili do programu DofE. Program DofE poskytuje mladým ľuďom priestor na realizáciu svojho talentu, svojich záujmov, rozvíja motiváciu a osobnú a spoločenskú zodpovednosť. Mladý ľudia musia po dobu 3 - 6 mesiacov  napĺňať svoje ciele v oblastiach športu, rozvoja talentu, dobrovoľníctva a dobrodružnej expedície. Žiaci pracujú samostante s vyškolenou mentorkou Ing.M. Stachovou.

 • Beseda s poslancom NR SR

  14. novembra 2018 sa uskutočnila v priestoroch Spojenej škole beseda s poslancom NR SR a  podpredsedom NSK Mgr. Mariánom Kérym. Pútavá a zaujímavá beseda so študentami školy bola na tému dejiny Slovenskej republiky. Študentom školy  priblížil dôležité udalosti od čias vzniku Československej republiky. Dôležité udalosti demosnštroval aj vďaka osobnostiam ako bol Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš a  M. R. Štefánik. Na tejto besede sa žiaci dozvedeli dôležité a zaujímavé informácie z dejín.

  Ďakujeme!

 • Medzinárodná informatická súťaž iBobor

  Žiaci našej školy sa už niekoľko rokov zapájajú do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie, podporiť žiakov v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Súťaž rozvíja u žiakov logické a algoritmické myslenie. Na stredných školách prebiehajú kategórie SENIOR (3. a 4. ročník stredných škôl), ktorá sa u nás koná 13.11.2018 a zapojili sa do nej 4 žiaci zo IV. SCH triedy a kategória JUNIOR (1. a 2. ročník stredných škôl), ktorá sa u nás koná 15. 11. 2018 a zapojilo sa do nej 22 žiakov 1. ročníka Spojenej školy a 3 žiaci 2. ročníka Spojenej školy. Súťaž organizačne zabepečuje RNDr. N. Pappová

 • Florbal - MO dievčatá

  Výsledky súťaže:

  1. miesto - SŠ OZ OA

  2. miesto - Gymnázium J. Fándlyho Šaľa

  Dňa 9. novembra 2018 sa uskutoční okresné kolo súťaže vo florbale žiačok stredných škôl. Našu školu bude reprezentovať 12 dievčat z OZ Obchodná akadémia. Pedagogický dozor zabezpečujú Mgr. I. Hajduová a PaedDr. J. Kučera. Súťaž sa koná v priestoroch našej Spojenej školy.

 • Florbal - majstrovstvá okresu

  Výsledky súťaže:

  1. miesto Gymnázium J. Fándlyho

  2. miesto SŠ OZ SOŠT

  3. miesto SŠ OZ SPŠE

  4. miesto SŠ OZ OA

  Dňa 8. novembra 2018 sa uskutoční okresné kolo súťaže vo florbale žiakov stredných škôl. Našu školu bude reprezentovať 12 chlapcov z OZ Stredná priemyselná škola elektrotechnická, 12 chlapcov z OZ Stredná odborná škola technická a 12 chlapcov z OZ Obchodná akadémia. Pedagogický dozor zabezpečujú Mgr. I. Hajduová a PaedDr. J. Kučera. Súťaž sa koná v priestoroch našej Spojenej školy.

 • Odborná exkurzia

  Dňa 6.11.2018 sa žiaci IV. E a IV. A triedy zúčastnili exkurzie do Bratislavy. Prvou časťou exkurzie bola návšteva Národnej banky Slovenska, kde si vypočuli zaujímavú prednášku o histórií centrálnej banky a o jej postavení a  úlohách  v bankovej sústave. Žiakom boli poskytnuté učebné pomôcky, ktoré môžu využívať pri príprave na maturitné skúšky. V druhej časti navštívili výrobný podnik Volkswagen Slovakia a. s. Žiaci prezreli 3 prevádzky – lisovňu, karosáreň a agregátnu halu s odborným sprievodcom, ktorý počas exkurzie podrobne opisoval jednotlivé výrobné procesy. Na záver mali možnosť vyskúšať jeden z produktov Volkswagen Touareg.  Pedagogický dozor zabezpečili Ing. M. Fintová a Ing. K. Margitfalviová

 • Výchovný koncert "Trinásta komnata"

  V pondelok 5. novembra 2018 o 8.00 h v Dome kultúry v Šali sa žiaci Spojenej školy zúčastnia protidrogového multimediálneho výchovného koncertu „Trinásta komnata“. V programe je svet drog prirovnávaný ku trinástej komnate, do ktorej túži zo zvedavosti nazrieť pravdepodobne každý mladý človek. Každý z nás má v živote možnosť vybrať si správne dvere. V programe má 12 šťastných, správnych dverí svoje pomenovanie: priateľstvo, láska, rodina, sebaúcta, šport, umenie, príroda, humor, cestovanie, vzdelanie, humanita, česť a spravodlivosť. Kto otvorí tieto dvere a vkročí dnu správnou nohou, nemá chuť a ani potrebu nazerať do zakázanej trinástej komnaty. V programe sú použité výpovede známych i menej známych osobností, ktoré svojimi postojmi a názormi privedú mladých ľudí k čistému životnému štýlu.

  Akciu zabezpečila koordinátorka prevencie závislostí a kriminality RNDr. O. Tančiboková

 • Jesenné prázdniny

  V súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok 2018/19 sú v dňoch 30. 10. 2018 až 2. 11. 2018 jesenné prázdniny. Vyučovanie na našej škole pokračuje 5. 11. 2018 rozvrhom (nepárny týždeň). Dňa 5. 11. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnia výchovného koncertu v Dome kultúry v Šali podľa pokynov triednych učiteľov. Zraz žiakov je o 7.45 pred Domom kultúry. Po skončení koncertu pokračuje vyučovanie podľa rozvrhu.

 • Halloween

  26.10.2018 sa uskutočnil Halloween v jedálni  Spojenej školy. Žiaci a učitelia v maskách alebo so svetlonosom (tekvicou) sa zúčastnili akcie Halloween s programom:

  História Halloweenu, Sviatok všetkých svätých, „ Dušičky“, predstavenie masiek a svetlonosov po triedach a výber najkrajších masiek a svetlonosov.

  Halloweenu sa zúčastnili jednotlivci a triedy nasledovne: I.A - Hollá I.E – celá trieda I.CHP – Krajčo, Ondruška, Vígh, Weibel I.SM – Dananai, Matušica, Sárkozi, Vrabčan II.E – celá trieda II.MEP – Dičér, Kováč, Mesároš II.SCH –Domeová, Kolenčíková, Rimovská III.E – celá trieda III.MEP – Borkovič, Kubík III.A – Fujdiar, Krkošek

   

 • Jeseň na Spojenej škole

  V týždni od 15.10. do 26.10.2018 sa uskutočnila jesenná výstava zeleniny, ovocia a kvetov, ktoré priniesli  žiaci.  Žiaci priniesli rôzne jesenné plody – tekvice, zeleninu, ovocie, kvety, ozdobnú kukuricu - aj celé stonky kukurice, orechy a podobne. Jesennú výstavu zrealizovala vo vestibule školy Mgr. Zimmermannová

 • Literárnovedný kvíz

        Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme dňa 22.10.2018 zorganizovali tradičné podujatie, v rámci ktorého mali možnosť študenti zistiť alebo si pripomenúť, že kniha je skutočne najlepším priateľom človeka.

       Tohtoročné stretnutie sme venovali téme 100.výročia vzniku ČSR a 100. výročiu úmrtia  osobnosti M.R. Štefánika, ktoré si pripomenieme na budúci rok.

  Študenti strávili dopoludnie tvorivou prácou, individuálnou aj skupinovou, ktorej výsledkom boli originálne básne a pútavé plagáty.

  Aj napriek zhodnoteniu, že všetci si zaslúžia byť ocenení za svoju prácu, predsa len boli aj najlepší z nich:1. miesto: Janka Kuglerová  IV.SCH,

                          2. miesto: Michaela Kubašková  IV.A,

                          3. miesto: Lukáš Lelovič II.E

       Všetkým srdečne blahoželáme a spoločne konštatujeme, že čas strávený s knihou nás obohatil. Tešíme sa na ďalší štvrtý októbrový pondelok v roku 2019.

  Zodpovedné za prípravu a realizáciu: Mgr. A. Bajnerová, Mgr. A. Štepková

   

  Dňa 22.10.2018 zrealizujeme podujatie už tradičné na našej škole, a tým je Literárnovedný kvíz realizovaný pri príležitosti Medzinárodného  dňa školských knižníc (International School Library Day) .Prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva, v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok.

  Cieľom stretnutia je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov všetkých ročníkov a študijných odborov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu a k poznávaniu nového.

 • Školské kolo súťaže ZENIT V ELEKTRONIKE

  Dňa 19. 10. 2018 sa uskutoční školské kolo súťaže ZENIT V ELEKTRONIKE. Do súťaže sa zapojilo 13 žiakov I. ME, II. E, II. ME, III. E a IV. E triedy.  Gestorom súťaže je Ing. Ž. Tóthová, PhD. a Mgr. Ľ. Lámala

 • Čitateľská gramotnosť z nemeckého jazyka

  Dňa 17. 10. 2018 sa uskutoční na našej škole súťaž v čitateľskej gramotnosti z nemeckého jazyka na 1.- 2. vyuč. hodine. Žiaci budú riešiť súťažné úlohy, ktoré sa skladajú z troch častí. Z prečítaných textov musia vyhľadať potrebné údaje, zistiť pravdivosť informácií a doplniť chýbajúce slová. Do súťaže sa zapojilo 12 žiakov z  II. MEP, II. CH,  III. A,  III. E, III. SCH, III. MEP, IV. SCH, IV. E, IV. ME a IV. A triedy. Súťaž organizačne zabezpečila Mgr. A. Kecskésová.

 • Návšteva divadelného predstavenia Otec Goriot

  Román Otec Goriot je súčasťou rozsiahleho cyklu Ľudská komédia, vďaka ktorému sa Balzac zapísal do dejín literatúry ako prenikavý analytik spoločenského života. V Otcovi Goriotovi zobrazil silu otcovskej lásky, ktorá nepozná hranice. Goriot obetoval všetko svojim dcéram a tomu, aby im zabezpečil šťastný a bezstarostný život. Toto zaujímavé divadelné predatavenie si pozrú žiaci IV. A, IV. ME a IV. CH triedy 16. 10. 2018 v Divadle A. Bagara v Nitre. Návšteva divadelného predstavenia je organizovaná v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra. Organizačne aj s dozorom akciu zabezpečujú PhDr. M. Darázsová a Mgr. K. Zimmermannová.

 • Čitateľská gramotnosť z anglického jazyka

  Dňa 16. 10. 2018 sa uskutoční na našej škole súťaž v čitateľskej gramotnosti z anglického jazyka. Žiaci budú pracovať s náročnými textami na úrovni B2, ich úlohou bude odpovedať na otázky z textu, vyhľadať informácie, k daným slovám nájsť synonymá, zoradiť vety podľa zadania a doplniť vhodné slová do textu. Do súťaže sa zapojilo 14 žiakov z I. E, II. CH, III. E, III. MEP, IV. SCH, IV. E, IV. ME a IV. A triedy. Súťaž organizačne zabezpečila Mgr. V. Morvayová.

 • Vzdelávacie podujatie Demokratická a ľudskoprávna kultúra – učiace sa Slovensko a Európska únia

     V budove Gymnázia vo Vrábľoch sa 11. októbra 2018  uskutočnilo vzdelávanie učiteľov – multiplikátorov pre oblasť ľudských práv.

     Na úvod odznela prednáška PhDr. K. Petőcza na tému Ako učiť liberálnej demokracii a jej súčasných ohrozeniach.

     Po nej nasledovala zaujímavá prednáška Mgr. D. Kusej  Kto je demokratický občan? a na záver PhDr, D.Horná predsedníčka OĽP informovala prítomných o XXI..roč. OĽP, kde nosnou témou bude 30.výročie Nežnej revolúcie.

     Vzdelávania sa zúčastnila p.prof.. Stieranková, ktorá podrobnejšie informácie odovzdá na zasadnutí PK SVP a učiteľom spoločensko-vedných predmetov.

 • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

  Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote.

  Program je súčasťou celosvetovej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu a už od roku 1956 podporuje mladých ľudí naprieč spoločnosťou v 140 krajinách po celom svete na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu.

  Do totho programu sa prihlásili aj žiaci našej školy. Dňa 12. 10. 2018 sa uskutoční na našej škole prednáška. Prednášať bude žiak zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Nových Zámkoch, ktorý je účastníkom tohto programu.

  Gestorom akcie je Ing. M. Stachová

  Viac o tomto programe sa dočítate na stránke

  https://www.dofe.sk/sk/o-programe/https://www.dofe.sk/sk/o-programe/

strana:

Kontakt

 • Spojená škola, Nivy 2, Šaľa
  Nivy 2, 927 05 Šaľa
 • Ing. Zuzana Tóthová - zástupkyňa riaditeľky Spojenej školy
  031/770 8887
  Neprítomnosť žiakov oznamovať na tel. čísle 031/770 8768