Navigácia

 • Konferencia August ´68

  V dňoch 20. a 21. septembra 2018 sa v aule Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila historická konferencia August ´68 – Operácia Dunaj.

  Medzinárodnú konferenciu s názvom Operácia Dunaj, ktorú organizovala n. o. Camera Obskura, tvorili zaujímavé prednášky renomovaných odborníkov zo Slovenska a zo zahraničia o intervencii z roku 1968, o Jánovi Palachovi, o Alexandrovi Dubčekovi a iných.

  Zámerom podujatia bolo rozšíriť povedomie starších generácií o udalostiach z Augusta 1968    a pomôcť mladším lepšie pochopiť súčasnú geopolitickú situáciu, v ktorej sa nachádza samostatné Slovensko.

  Podujatia sa zúčastnila vedúca PK SVP PhDr. M. Darázsová

 • Rodičovské združenie

  Dňa 26.9.2018 (streda)

  sa uskutoční plenárna schôdza rodičovského združenia

  o 16.00 hod. v jedálni

  Spojenej školy, Nivy 2, Šaľa.


  Po skončení plenárnej schôdze rodičovského združenia sa uskutočnia

  triedne zasadnutia rodičovského združenia

  v triedach s triednymi učiteľmi.

 • Európsky týždeň športu

  V dňoch 23. 9. 2018 až 30. 9. 2018 prebieha "Európsky týždeň športu", ktorý je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Národné športové centrum (NŠC) je aj v roku 2018 slovenským koordinátorom Európskeho týždňa športu, unikátnej iniciatívy Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Už štvrý ročník má za úlohu nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu po celý rok v duchu kampane #BeActive.Minulý rok sa do Európskeho týždňa športu na Slovensku zapojilo 598 podujatí vo viac ako 360 mestách a obciach.Zašportovalo si takmer 155 000 detí a dospelých. Pod hlavičkou #BeActive sa registrujú aj aktivity, ktoré prebiehajú na podporu týždňa od 01. septembra do 15 októbra 2018. Počas Európskeho týždňa športu bude prebiehať široká škála iniciatív a aktivít na rôznych úrovniach (európskej, národnej, regionálnej či miestnej úrovni) a to v rámci štyroch kľúčových miest realizácie, okrem iného aj v školách. Naša škola sa do tejto iniaciatívy zapojila pod názvom "Školský deň športu", organizovaním volejbalového turnaja žiakov z tried I. N, III. SCH, III. MEP, IV. E, III. E a II. E. Turnaj sa uskutoční dňa 25. septembra 2018. Rozpis súťaže je na nástenke pri zborovni školy. Pedagogický dozor zabezpečuje Mgr. I. Hajduová.

 • Biela pastelka

  Verejnú zbierku BIELA PASTELKA organizuje od roku 2002 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá je najväčšou organizáciou svojho druhu u nás. Svoje služby pre ľudí so zrakovým postihnutím poskytuje v každom kraji Slovenska.

  Na Spojenej škole sa uskutočníí zbierka v dňoch 19.9. - 21.9.2018 a naši žiaci Lukáš Šulík, Roland Varga, Adrián Hajdu, Dominik Karvai sa zúčastia zbierky v meste Šaľa.

  Ďakujeme!

 • Školská knižnica – oznam

     V školskom roku 2018/2019 bude školská knižnica

  pre študentov otvorená vždy

  v pondelok  7:30 - 8:00 hod.

   

  Všetky informácie o činnosti knižnice môžu študenti i zamestnanci školy nájsť

  na prízemí SŠ na nástenke oproti chodbe do telocvične alebo sa informovať

  u p. prof. Stierankovej kabinet č. dverí T/206 na 2. poschodí OA. 

 • Prihlášky na maturitnú skúšku

  V školskom roku 2018/2019 bude na našej škole maturovať 73 študentov. Maturitná skúška má tri časti - externá časť a písomná forma internej časti MS; praktická časť odbornej zložky a ústna forma maturitnej skúšky. Žiaci IV. E, IV. A, IV. SCH a IV. ME triedy sa na maturitnú skúšku prihlásia do 28. septembra 2018 a následne budú žiaci prihlásení do informačného systému v Banskej Bystrici.

 • Záujmová činnosť v školskom roku 2018/2019

  Cieľom záujmového vzdelávania je zabezpečiť pre študentov zmysluplné využívanie voľného času a podmienky na rozvoj ich záujmov alebo talentu. Záujmové vzdelávanie tzv. krúžky budú realizované v školskom roku 2018/2019 na našej škole podľa ponuky jednotlivých predmetových komisií. Žiaci si môžu vybrať z celkového počtu 31 krúžkov z oblasti spoločenskovednej, prírodovednej, cudzích jazykov, športovej oblasti a z krúžkov zameraných na odbornú oblasť. Zoznam záujmových útvarov je uverejnený na nástekách školy.

 • Odborná exkurzia do Štátneho archívu v Šali

  Po návrate z exkurzie:

  20. septembra 2018 žiaci III.A triedy sa zúčastnili odbornej exkurzie v štátnom archíve v Šali v rámci predmetu Administratíva a korešpondencia. Pani PhDr. Veronika Nováková oboznámila žiakov so správou registratúry (evidencia v registratúrnom denníku, vybavovanie spisov, bezpečné uschovanie archívnych dokumentov, vyraďovanie spisov, registratúrny plán),  sledovali aj konkrétnu prácu s elektronickým registratúrnym denníkom a založenie nového spisu. Exkurzia splnila svoj cieľ: vysvetlila a priamo demonštrovala praktické využitie teoretických vedomostí a prispela k rozvoju profesionálnej motivácie žiakov.

  Po ukončení odbornej exkurzie si žiaci pozreli výstavu „Vplyv udalostí z roku 1918 na vývoj regiónu“.  Sú tu vystavené dobové archívne dokumenty, ktoré prezentujú okolnosti vzniku Československej republiky z hľadiska nášho regiónu.

  Školskú akciu organizačne zabezpečila RNDr. Oľga Tančiboková.

  20. septembra 2018 sa žiaci III.A triedy zúčastnila odbornej exkurzie v rámci predmetu ADK v Štátnom archíve v Šali. Žiaci sa oboznámia so správou registratúry (evidencia v registratúrnom denníku, vybavovanie spisov, bezpečné uschovanie archívnych dokumentov, vyraďovanie spisov, registratúrny plán), budú sledovať aj konkrétnu prácu s elektronickým registratúrnym denníkom a založenie nového spisu. Cieľom exkrzie je vysvetlenie a priame demonštrovanie praktického využitia teoretických vedomostí a prispieť k rozvoju profesionálnej motivácie žiakov. Akciu organizačne zabezpečuje RNDr. Oľga Tančiboková.

 • Kyberšikana a trestnoprávna zodpovednosť

  Dňa 19. septembra 2018 sa na našej škole uskutoční odborná beseda s preventistkami Policajného zboru v Nitre na tému "Kyberšikana a trestnoprávna zodpovednosť", ktorej sa zúčastnia  žiaci III. MEP a III. E triedy. Cieľom besedy je upozorniť žiakov na nebezpečenstvá šikanovania vo virtuálnom prostredí a na trestroprávnu zodpovednosť mladých ľudí.  Akciu organizačne zabezpečuje  PhDr. M. Darázsová, vedúca predmetovej komisie spoločenskovedných predmetov.

 • Účelové cvičenie Ochrana života a zdravia

  Dňa 11. 9. 2018 sa žiaci I. E, I. A, I. ME a I. CHP a I. SM triedy zúčastnili účelového kurzu Ochrana života a zdravia. Gestormi kurzu boli Mgr. I. Hajduová a PaedDr. J. Kučera. Pedagogický dozor ďalej zabezpečovali triedni učitelia: Mgr. T. Dičérová, Ing. K. Margitfalviová, Ing. J. Horváth a Mgr. P. Nochta, PhD.

 • Účelové cvičenie Ochrana života a zdravia

  Dňa 07. 9. 2018 sa žiaci II. E, II. MEP a II. SCH triedy zúčastnili účelového kurzu Ochrana života a zdravia. Gestormi kurzu boli Mgr. I. Hajduová a PaedDr. J. Kučera. Pedagogický dozor ďalej zabezpečovali triedni učitelia: Ing.  M. Stachová, Ing. S. Kališ a Mgr. F. Fiala.

 • Beseda s lektorom anglického jazyka James Baker

  Dňa 4. septembra 2018 sa uskutočnila na našej škole beseda s lektorom anglického jazyka James Baker. Beseda bola zameraná na informácie o živote vo Veľkej Británii. Jej cieľom bolo posilniť motiváciu u žiakov vo vzťahu k cudzím jazykom a ich používaniiu v každodennom živote. Besedu organizačnej zabezpečil Mgr. V. Kecskés.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Milí študenti, rodičia, priatelia,

  školský rok 2018/2019 na našej škole slávnostne otvoríme v pondelok 3. septembra 2018 so začiatkom o 8.00 hod. v priestoroch školy. Vyučovanie sa začne v utorok 4. septembra 2018 podľa rozvrhu, ktorý je uverejnený na stránke školy - začíname párnym týždňom. 

  Na stretnutie s Vami sa teší kolektív Spojenej školy.

   

 • Elektrotechnická spôsobilosť

  Skúšky elektrotechnickej spôsobilosti sa uskutočnia dňa 22. júna 2018 (piatok) so začiatkom o 8,00 hod. v školskej jedálni Spojenej školy.

 • Letná škola "Mladí proti extrémizmu a radikalizmu"

  Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku (SSPI) organizuje 2. ročník projektu Letná škola: "Mladí proti extrémizmu a radikalizmu" v dňoch 22. - 24. júna 2018 v priestoroch Hotela Grand Matej v Banskej Štiavnici. Cieľom Letnej školy je prostredníctvom prednášok a tréningov oboznámiť študentov so súčastnými prejavmi nenávisti a intolerancie a naučiť ich, ako sa voči nim efektívne brániť. Letnej školy sa za Spojenú školu zúčastnia Marcela Faltinovičová (II.SCH) a Ema a Janka Kuglerové (III.SCH). Gestrorom za SŠ je Ing. Klaudia Margitfalviová.

 • Exkurzia v ZsVS Šaľa

  Žiaci III.SCH sa 14.6.2018 zúčastnili odbornej exkurzie vo Vodárenskej spoločnosti Šala. Prezreli si laboratória na chemickú a fyzikálno-chemickú analýzu pitnej vody, ktorá sa do šalského vodovodnú systému dostáva z Jelky. Zaujala nás aj mikrobiologická analýza pitnej vody. V laboratóriách sa pracuje vo vysoko hygienických a čistých podmienkach. Exkurziou nás sprevádzala p. Mgr. Maliniaková. Svojím pútavým sprievodným slovom presvedčila našich chemikov, že ich vybraný odbor je zaujímavý a veĺmi potrebný v našom globálnom svete. Exkurziu zabezpečovala Ing. Bečárová a RNDr. Tančiboková.

 • Beseda so zahraničným lektorom

  Dňa 11. júna 2018 sa uskutočnila beseda so zahraničným lektorom o Austrálii. Žiaci získali informácie o histórii Austrálie, o politickom systéme, prírode a ekonomickej situácii. Na konci prezentácie kládli otázky. Beseda mala pozitívne ohlasy.

 • Divadelné predstavenie

  Dňa 15. júna 2018 sa študenti Spojenej školy  - triedy III. SCH, II. SCH a výber žiakov z III. A a II. MEP zúčastnili dopoludňajšieho divadelného predstavenia Ľudia, miesta a veci v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Žiaci s veľkým záujmom sledovali strhujúci príbeh herečky Emmy, ktorá sa ocitne v liečebni pre drogovo závislých a je prinútená priznať si, kým v skutočnosti je. Divadelné predstavenie s výchovným pôsobením študentov veľmi zaujalo.

  Podujatie pripravila PK SVP v spolupráci s koordinátorkou prevencie drogových závislostí a kriminality, pedagogický dozor zabezpečili PhDr. M. Darázsová a RNDr. O. Tančiboková.

 • Exkurzia Štátny archív Šaľa

  Dňa 8. júna 2018 sa študenti II. MEP triedy zúčastnili exkurzie do  Štátneho archívuNitra, pracovisko Archív Šaľa pri príležitosti Dňa otvorených dverí. Témou DOD bol: Rok 1968 v archívnych dokumentoch. Žiaci si mohli prezrieť sídelný objekt Archívu Šaľa spojený s prednáškou, mohli si vyhotoviť pritlačenú pečať, skúšali písať brkom. Súčasťou exkurzie bol aj krátky kvíz Čo vieš o roku 1968.

  Gestorom exkurzie bola PK SVP, pedagogický dozor: PhDr. M. Darázsová a Ing. M. Fintová

 • Odborná exkurzia ČOV

  V utorok 7. júna 2018 sa žiaci I.CH triedy zúčastnili odbornej exkurzie do chemickej spoločnosti DUSLO, a. s. Šaľa. Počas celej prehliadky v podniku celú triedu sprevádzala  Ing. Vinceová. Žiaci sa oboznámili s celým procesom čistenia priemyselných odpadových vôd a splaškových odpadových vôd vznikajúcich v podniku. Ing. Mikuš vysvetľoval žiakom samotné zneškodňovanie odpadových vôd v biologickej časti ČOV a potom im ukázal aj ion exov&uac ute; časť ČOV, kde sa upravujú čpavkové kondenzáty na katexových filtroch. Na záver si žiaci prezreli laboratóriá v novej budove, kde sa robia rôzne analytické rozbory na kvalitu hotových výrobkov. Exkurziu zabezpečuje PK PVP  – Mgr. R. Baloghová a RNDr. O. Tančiboková.

strana:

Kontakt

 • Spojená škola, Nivy 2, Šaľa
  Nivy 2, 927 05 Šaľa
 • Ing. Zuzana Tóthová - zástupkyňa riaditeľky Spojenej školy
  031/770 8887
  Neprítomnosť žiakov oznamovať na tel. čísle 031/770 8768